Audyt

Szanujemy prawo, dlatego audyt, którym zarządza nasza Kancelaria, przeprowadzany jest zawsze zgodnie z przepisami o wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta. Aby zagwarantować najlepsze wyniki, Kancelaria współpracuje z biegłymi rewidentami w następujących zakresach:

  • przeglądu sprawozdań finansowych,
  • audytu ksiąg rachunkowych,
  • wykonywania ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
  • przeprowadzania likwidacji firm,
  • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
  • wyceny firm oraz określonych pozycji aktywów i pasywów,
  • przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • audytu finansowego projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • kontroli prawidłowości dotychczasowych rozliczeń,
  • wyprowadzania zaległości i nieprawidłowości.